RIU GES DE CELS GOMIS

11- Riu Gés

Aquest riu en son origin té dues brancas: l’una naix á Fontcuberta y l’altre sota l’Grau, en lo terme de Vidrá, Girona, reunintse abduas sota Vidrá meteix.

Desde aquest indret se dirigeix por lo moli de l’Coll y per lo moli de l’Salt, de l’terme de Vidrá, cap á l’terme de Sant Andreu de la Bola, ahont passa per Espanlella, La Vall y Puig-Canet, pagesias, y passant á un’hora del poble cap á Sant Feliu de Torelló, ahont desaigua.

Mitj-hora abans de aquesta derrera vila, y en sa vora dreta, té la Gés la tant celebrada Font Santa, quinas aiguas sulfurosas son conegudas per tot Catalunya desde un temps inmemorial.

Lo riu Gés té set afluents: quatre en sa vora dreta y tres en sa vora Esquerra.

Los quatre de la vora dreta son:

a-) Riera de la Vall: Aquesta riera naix sota Bellmunt, en lo terme de Vidrá; passa per la Vall y Espanlella, pagesias del terme de Sant Andreu de la Bola, Barcelona; desaiguant en lo derrer de aquells dos indrets

 

b-) Riera de l’s Torners: Naix com la precedent sota la hermita de Bellmunt, en lo terme de Vidrá; passa per la Creu de Sant Pere, lo Serradet, y la fábrica de l’s Torners, part amunt de Sant Pere de Torelló, ahont desaigua.

Aquesta riera y la anterior son de corrent permanent.

 

c-) Riera de las Codinas: Aquesta riera, que porta sols aiguas torrencials, naix en la Creu de Mayans, sota Bellmunt, terme de Sant Pere de Torelló. Passa per las Codinas y los Archs, pagesias de Sant Pere de Torelló, y desaigua en lo moli de la Riera, en lo mateix poble de Sant Pere.

 

d-) Riera de la Redorta: Aquesta riera, que es de corrent permaneni, naix en la Redorta, en lo terme de Sant Pere de Torelló, Barcelona: passa per sota l’Roger, de l’meteix San Pere, per la Casa-Nova de Lissa, de San Vicens de Torelló y desaigua en lo Molí Vell, en lo meteix terme de San Vicens.

 

Los tres afluents de la vora Esquerra de l’Gés, tots de corrent permanent, son:

 

a-) Rierea de Curull: Que naix á Plá-Travé, terme de Falgás-d’En Bas, districte de Olot, Girona. Passa per Fontcuberta, la Casa-nova de Salgueda, Turiscada, Casa l’Negre y la Caseta d’En Coll, pagesias totas del terme de Sant Andreu de la Bola, y desaigua en lo molí Nou de Vidrá.

 

b-) Riera de Salgueda: Naix á l’cim de Collsaplana, terme de Sant Andreu de la Bola, Barcelona; passa per Salgueda, Casa-xica de Espan-lella y Espanlella, pagesías de la Bola, y desaigua en la Vall, de l’meteix terme.

 

c-) Riera de la Bola: Naix en la Collada de Barcons, terme de Falgás d’En Bas, Girona. Passa per lo Molí de la Riba, Hostal de la Bola, Sant Andreu de la Bola, per sota la hermita de Sant Andreu y Puig-Canet, y desaigua en lo moli de la Riera, mitj’hora més amunt de San Pere de Torelló. La topografía de l’mapa d’En Coello en aquesta part es casi completament falsa. Ni las montanyas segueixen la dirección deguda, ni las corrents naixen ahont deuhen.

 

Los molts y graves erros que he trobat en aquesta part de l’mapa de Catalunya de un de l’s autors que s’consideran com á millors, fá que aconselli á tots los excursionistas que no emprenguin may cap excursió sens anar provehits de un mapa de la provincia ahont se dirigeixin, y de una brúxula de buxaca. De aquest modo podrán observar los erros que en lo mapa hi pugui haver y corretjirlos.

 

Montesquiu, 27 de 9bre de 1879                                                  CELS GOMIS

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *